Algemene Voorwaarden

Algemene
Voorwaarden
Rheia


Inhoud

Artikel 1. Algemeen

Artikel 2.  Offertes/overeenkomsten

Artikel 3. Prijs en wijzigingen

Artikel 4. Zet-, druk of andere proeven

Artikel 5. Levering

Artikel 6. Aansprakelijkheid

Artikel 7. Afwijkingen

Artikel 8. Overmacht

Artikel 9. Diversen

Artikel 1:  Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden (hierna ‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, bestelling en overeenkomst tussen Rheia en de opdrachtgever. Het accepteren van een aanbieding of offerte dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
 2. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door Rheia worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Rheia worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Rheia ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
 3. Deze voorwaarden respecteren de rechten van de afnemer die voortvloeien uit de wet of de overeenkomst begeleiding uitgeven.

Artikel 2:  Offertes/overeenkomsten

 1. Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte in de offert een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd na 30 dagen.
 2. Rheia kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de  Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is Rheia daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Rheia anders aangeeft.

Artikel 3:  Prijs en wijzigingen

 1. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 2. De prijs die de leverancier voor de door hem te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.
 3. De prijzen zijn gebaseerd op kostenbepalende factoren ten tijde van de aanbieding. Rheia is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer deze kostprijsbepalende factoren wijzigen.
 4. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie voor het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte die voor het geheel opgegeven prijs.
 5. Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijk informatiedragers, ondegelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever die Rheia tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.
 6. Rheia is gemachtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien de opdrachtgever wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt. Rheia zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door hem te verrichte prestatie, althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.

Artikel 4:  Zet-, druk of andere proeven

 1. De opdrachtgever is gehouden om de door hem ontvangen bestanden met correcties  en de PDF’s van omslag en binnenwerk zorgvuldig te controleren op fouten en gebreken. Eventuele wijzigingen worden zo spoedig mogelijk, doch voordat de bestanden naar de drukkerij worden gestuurd, doorgegeven.
 2. Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat de leverancier de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
 3. Rheia kan de uitvoering van de volgende fase in het productieproces opschorten totdat de opdrachtgever schriftelijk of via e-mail zijn goedkeuring voor de proeven heeft gegeven.
 4. Rheia is niet aansprakelijk voor de afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in de door de opdrachtgever goedgekeurde proeven.

Artikel 5: Levering

 1. Een door Rheia opgegeven termijn van levering is slechts indicatief. Overschrijding van enig leveringstermijn geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren danwel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van het leveringstermijn zodanig is dat van de auteur redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de overeenkomst in stand laat. De opdrachtgever is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren danwel de overeenkomst te ontbinden voor zovel dat noodzakelijk is.
 2. De opdrachtgever is verplicht om bij aflevering te controleren of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is dient de opdrachtgever Rheia zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) dagen na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
 3. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Rheia de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten, danwel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
 4. Indien u een product uit de webwinkel om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht om het product binnen zeven (7) dagen na aflevering aan Rheia te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Artikel 6:  Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Rheia uit hoofde van de overeenkomst met de opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot overeengekomen prijs, maar in elk geval beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht.
 2. Rheia is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever die vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen,  heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
 3. Rheia is ook niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Rheia is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of bestanden.
 4. Rheia is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Rheia aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Rheia toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Rheia is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. Onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaalde vervalt elke aansprakelijkheid van Rheia na verloop van 1 jaar nadat de zaken volgens de overeenkomst aan de opdrachtgever zijn geleverd (of aan de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, indien dit op een eerder tijdstip het geval is geweest).
 6. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Rheia dan wel tussen Rheia en derden, zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Rheia, is Rheia niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door
  Rheia.
 7.  

Artikel 7: Afwijkingen

 1. Kleuren op papier kunnen afwijken van de kleur op het beeldscherm. Ook bij een volgende druk kan kleurverschil ontstaan, dit heeft technische oorzaken. Rheia is dan ook niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen
 2. Indien het omslag niet wordt voorzien van laminaat, kan bij de rillijnen of rugvouw de toner gaan breken. Hoewel wij uw order met de meeste zorg verwerken, kan de opdrachtgever ons voor eventuele beschadigingen niet aansprakelijk stellen.
 3. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de zet,- druk,- of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.
 4. Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in  het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt door Rheia een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft.
 5. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
 6. Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal boeken zijn toegestaan. Ten aanzien van meer- of minderleveringen van boeken vanaf een afname van 100 stuks is steeds een percentage van 10% toegestaan. Bij een levering van 20.000 stuks is dit 5%. Het meerdere of minder geleverde aantal wordt achteraf in rekening gebracht respectievelijk verrekend.

 Artikel 8: Overmacht

 1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Rheia ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkost te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk of per e-mail mee te delen en zulks zonder dat Rheia gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Rheia kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en nog krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt

Artikel 9: Diversen

 1. Indien u aan Rheia schriftelijk opgave doet van een adres, is Rheia gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Rheia schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
 2. Wanneer door Rheia gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. De opdrachtgever kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Rheia deze Voorwaarden soepel toepast. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Rheia in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de desbetreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Rheia vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Agenda

Er zijn geen activiteiten gepland.

Reactie

De steun en begeleiding van Hedwig heb ik als zeer prettig ervaren. Ze is sturend maar niet alles bepalend. Jij blijft eigenaar van je tekst en die vrijheid vond ik heel fijn. Van Hedwig heb ik veel geleerd en ben erg gelukkig met het eindresultaat.
Selma Mogendorff